Pamiętaj o tabliczce z numerem

Umieszczenie tabliczki z numerem porządkowym jest obowiązkiem właścicieli wszystkich nieruchomości zabudowanych oraz osób, które takimi nieruchomościami władają i są uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami na tabliczce w miejscowościach posiadających ulice, place, osiedla umieszcza się – oprócz numeru porządkowego – również nazwę ulicy, placu lub osiedla. W miejscowościach nieposiadających ulic, placów, osiedli oprócz numeru porządkowego, umieszcza się nazwę miejscowości.
Tabliczka z numerem porządkowym powinna być umieszczona w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Wymienione wyżej obowiązki wynikają z przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Ich nieprzestrzeganie grozi sankcjami. Zgodnie z kodeksem wykroczeń na osoby, które nie dopełnią swych obowiązków w zakresie umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Tej samej karze podlega ten, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.
Właściwe oznaczenie nieruchomości poprzez duże numery porządkowe z wyraźną nazwą ulicy czy miejscowości oraz odpowiednie oświetlenie ułatwia lokalizację danego budynku, a także ma wpływ na nasze bezpieczeństwo. Brak właściwej tabliczki może powodować trudności z dotarciem pod wskazany adres między innymi służbom ratowniczym.
Ustawa nie narzuca koloru, wielkości oraz wzoru tabliczki, jedynie zobowiązuje do umieszczenia na niej numeru budynku, nazwy ulicy, placu, osiedla bądź miejscowości. Niektóre gminy zalecają stosowanie ujednoliconych tabliczek na swoim terenie. Wówczas przykładowe wzory tabliczek obejrzeć można w miejscowym urzędzie gminy. Tabliczki wykonać można w dowolnym zakładzie reklam i szyldów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *