Coraz bliżej obwodnicy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na wybór wykonawcy obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28. Droga będzie budowana z wykorzystaniem metodyki i narzędzi BIM. To innowacyjne przedsięwzięcie w skali kraju, dlatego i wykonawca zostanie wyłoniony w ramach tzw. dialogu konkurencyjnego.


Nowa droga będzie miała 2,1 km długości i ominie centrum Zatora po zachodniej stronie miasta. Będzie przebiegać od ronda na skrzyżowaniu DK44 i DW781 (ul. 1-go Maja) do stacji paliw przy DK28 (ul. Wadowicka). Odcinek będzie drogą jednojezdniową klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego), z jednym pasem ruchu w każdym kierunku. W ramach inwestycji zostaną rozbudowane fragmenty ul. Wadowickiej (DK28), ul. Gen. Sikorskiego (DW781), ul. Bugajskiej (droga powiatowa) oraz ul. Jana Pawła II i ul. Hallera (drogi gminne). Dodatkowo powstaną też nowe drogi gminne, służące do obsługi komunikacyjnej przyległego terenu. Zostanie również przebudowana infrastruktura techniczna (wodna, kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna i teletechniczna), kolidująca z inwestycją.

Mieszkańcy będą mogli korzystać z dwóch przejść podziemnych pod nową drogą, którymi będzie poprowadzony ruch pieszy i rowerowy. Inwestycja została zaprojektowana tak, by zminimalizować jej wpływ na środowisko. Przewidziano jedno przejście i trzy przepusty dla zwierząt. Powstaną dwa stawy kompensacyjne (sztuczne mokradła dla zwierząt) i ekrany akustyczne.

Droga budowana będzie z wykorzystaniem metodyki i narzędzi BIM (ang. Building Information Modeling). To nowoczesna technologia, w której stosuje się wspólne środowisko danych (komplet informacji jest zgromadzony w jednym miejscu) oraz trójwymiarowe, cyfrowe modele obiektów. Uwzględniają one wszystkie niezbędne informacje możliwe do wykorzystania na każdym etapie inwestycji – od projektu przez realizację po odbiór prac, a następnie utrzymanie i zarządzanie.

Technologia BIM wykorzystana zostanie pilotażowo przy budowie obwodnicy Zatora ze względu na fakt, iż GDDKiA uznała tę inwestycję za reprezentatywną dla realizowanych przez siebie zadań: biegnie ona nowym śladem i obejmuje szeroki zakres robót – drogowe, mostowe i instalacyjne dla różnego rodzaju infrastruktury.
Nie będzie
przetargu
Wykonawca nie zostanie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, jak zwykle ma to miejsce, a poprzez przeprowadzenie dialogu konkurencyjnego. Procedura taka wykorzystywana jest, gdy zamówienie ma charakter innowacyjny.
Dialog konkurencyjny ma trzy tury postępowania.
W pierwszej, zapoczątkowanej w styczniu, zainteresowani wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W drugiej turze, część spośród zainteresowanych wykonawców jest zapraszana przez zamawiającego do udziału w dialogu konkurencyjnym. O dopuszczeniu do niego decyduje spełnienie wskazanych w postępowaniu kryteriów selekcji. Zamawiający przedstawia szczegółowo swoje potrzeby, a wykonawcy proponują konkretne rozwiązania. Dzięki takiemu spotkaniu dwóch stron – zamawiającego i wykonawców – mogą oni lepiej poznać swoje potrzeby i specyfikę danego zamówienia, co jest szczególnie ważne w przypadku innowacyjnych przedsięwzięć – takich jak budowa drogi przy wykorzystaniu metodyki i narzędzi BIM.
Trzecia tura to przygotowanie przez GDDKiA Specyfikacji Warunków Zamówienia, na podstawie doświadczeń i informacji zebranych podczas dialogu konkurencyjnego. Po przygotowaniu specyfikacji, do składania ofert zapraszani są wykonawcy, którzy brali udział w dialogu. Wybudowanie obwodnicy Zatora zostanie powierzone temu wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

Droga powstanie w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Przewidywany czas budowy to lata 2024-2026.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *