Ulica Świętego Jana Kantego nabiera kształtów

Rozbudowa ul. Świętego Jana Kantego wchodzi w ostatni etap. Powstał już obrys chodników i położono dwie warstwy asfaltu. Wcześniej wykonana została kanalizacja deszczowa, przerobiono instalację wodociągową i gazociągową, zakończyły się roboty związane z instalacją elektryczną wraz z oświetleniem.


Przypomnijmy, że inwestycja polega na rozbudowie ul. Św. Jana Kantego w Kętach na odcinku ponad 800 metrów, od Al. Jana Pawła II do mostu na Kanale Ulgi. Zakres prac zakłada m.in.: rozbudowę jezdni, budowę chodnika, przebudowę pobocza, budowę zjazdów, rozbiórkę ogrodzeń, budowę kanalizacji deszczowej, budowę umocnienia skarp i dwóch koryt Kanału Ulgi Nowa Wieś, przebudowę sieci oraz przyłączy wodociągowych, przebudowę przyłączy kanalizacji sanitarnych, przebudowy napowietrznej i kablowej sieci elektroenergetycznej, zabezpieczenia kablowej sieci elektroenergetycznej, przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego, przebudowę napowietrznej sieci telekomunikacyjnej, zabezpieczenie kablowej sieci telekomunikacyjnej, przebudowę wlotu ulicy w granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 948 oraz usunięcie i karczowanie drzew i krzewów.
Remont pochłonie blisko pięć milionów złotych, a finansowany jest przez Powiat Oświęcimski, Gminę Kęty oraz dofinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.