Podsumowano projekt „Razem możemy więcej…”

20 września odbyła się konferencja zorganizowana przez Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach na temat „Skuteczne metody wspierania rodziny”.


Wśród zaproszonych gości znaleźli się: przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Katarzyna Kosik-Gajewska, Wicestarosta Powiatu Wadowickiego Beata Smolec, radni Rady Gminy Tomice oraz przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, organizacji samorządowych i placówek oświatowych.
Konferencja miała na celu podsumowanie realizacji projektu unijnego „Razem możemy więcej – utworzenie trzech placówek opiekuńczo-specjalistycznych w Gminie Tomice”. Projekt ten był realizowany w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 29 sierpnia 2023 r.

Placówki wsparcia dziennego są jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny, w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–wychowawczych. W pracy z dzieckiem współpracują z rodzicami, opiekunami, placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi, a uczestnictwo dzieci w zajęciach jest nieodpłatne i co do zasady dobrowolne.

W trakcie konferencji odbyła się prelekcja Aleksandry Staweckiej-Kunkel (pedagoga, socjoterapeuty i psychoterapeuty) na temat „Przywiązanie – bliska więź jako czynnik wspierający rezyliencje u dzieci”.