Oświęcim: wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta

Podczas sesji 28 czerwca Rada Miasta Oświęcimia udzieliła wotum zaufania i absolutorium prezydentowi Januszowi Chwierutowi po zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2022 rok oraz analizie raportu o stanie miasta i debacie o jego kondycji. To jedna z najważniejszych sesji w roku.


Kierunek zarządzania miastem w 2022 roku poparło 13 radnych, w tym z Koalicji Obywatelskiej – 7, Platforma. Nowoczesna – 4 oraz 2 z KOS 2018, przeciw było 3 radnych ( Porozumienie dla Oświęcimia, PiS ), a 1 wstrzymał się od głosu (PiS). Czterech było nieobecnych (PiS).
– Miniony rok był również niełatwy dla samorządu, wciąż zmagaliśmy się z problemami pandemii, zaczynał się kryzys, rosła inflacja. W lutym Rosja napadła na Ukrainę, a Oświęcim podobnie jak cała Polska ruszył z pomocą uchodźcom. Te dramatyczne wydarzenia zdominowały nasze działania na różnych poziomach. Wspieraliśmy na wszystkie sposoby naszych sąsiadów zza wschodniej granicy. Podziękowania kieruję do mieszkańców, organizacji pozarządowym, instytucji za pomoc, wsparcie, słowa otuchy i dobre serce okazane blisko 800 uciekinierom z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w naszym mieście. Do tego wszystkiego doszła jeszcze rewolucja podatkowa tzw. „Polski ład” zafundowany nam przez rząd, co spowodowało znaczne zmniejszenie dochodów dla samorządów. Niepewnie spoglądaliśmy więc w przyszłość, nie wiedząc jak odbije się to na naszym codziennym funkcjonowaniu. Zaczęliśmy więc ograniczać wydatki, szukać innych dochodów, aby utrzymać miasto na dobrym poziomie. Ale też prowadzić inwestycje, które są ważnym elementem jego rozwoju – ocenia miniony rok prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut. Dodaje też, że nie było to łatwe. – Analizowaliśmy koszty, każdą inwestycję prowadziliśmy w sposób przemyślany, bez zaciągania kredytu. Pomimo początkowych trudności rok 2022 zakończył się nadwyżką w wysokości blisko 10 mln zł. W ten sposób zmniejszyliśmy zadłużenia miasta do poziomu 62,72 mln zł. W aktualnej sytuacji gospodarczej obniżanie kredytów jest dobrym rozwiązaniem – uważa prezydent.
Dodał też, że dziękuje radnym, którzy wspierają jego działania i budżet miasta, bo dzięki takiej postawie miasto się zmienia i rozwija.


Kolejnym punktem sesji było zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok oraz udzielenie prezydentowi absolutorium. Uchwała absolutoryjna została przyjęta 14 głosami (z Koalicji Obywatelskiej – 7, Platforma. Nowoczesna – 4 oraz 2 z KOS 2018 i  1 z Porozumienie dla Oświęcimia). Przeciw był jeden radny (PiS). Wstrzymało się od głosu 3 radnych z klubu Prawo i Sprawiedliwość, 3 radnych było nieobecnych (PiS). Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium oraz sprawozdań finansowych wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie oraz Komisja Rewizyjna.

Dochody miasta wyniosły ponad 254 mln zł, a wydatki były na poziomie ponad 244 mln zł. W minionym roku zanotowano nadwyżkę budżetu w wysokości ponad 9, 8 mln zł.

W 2022 roku zrealizowano inwestycje na ponad 28,7 mln zł, co stanowi 12 proc. wydatków budżetu ogółem. Do najważniejszych należały zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Bulwary wraz z budową podziemnego parkingu, podwyższenie kapitału zakładowego Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – wsparcie ze środków RFRM na inwestycje mieszkaniowe, przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą przy ulicy Szpitalnej, modernizacja ul. Pod Borem, ul. Koszykowej. To również przebudowa band tafli lodowej wraz z boksami dla zawodników. Na likwidację starych „kopciuchów” miasto wydało ponad 1 mln złotych, a na inwestycje w szkołach i przedszkolach nieco ponad 600 tys. zł. Wspólnie ze starostwem współfinansowało przebudowę ulicy Nideckiego, wykonanie projektu modernizacji ul. Wysokie Brzegi i ul. Szpitalnej oraz przebudowę ciągu komunikacyjnego przed dworcem PKP na 1,250 mln złotych. Ruszyła też budowa kompleksu oświatowego na Starych Stawach, w którym będzie żłobek i przedszkole.

W 2022 roku nie zaciągnięto kredytu, a budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 9,8 mln zł.
Terminowo spłacano 11,65 mln zł obligacji i kredytów z lat poprzednich. Stan zadłużenia miasta na koniec 2022 znacznie się zmniejszył i wynosi 62,72 mln zł, w tym ponad 55 mln zł z obligacji komunalnych, a 7,7 mln zł z kredytów długoterminowych.

Wydatki Miasta Oświęcim w 2022 roku w wybranych obszarach

Na transport wydano ponad 34 mln zł jako rekompensatę do lokalnego transportu zbiorowego, na dotacje dla powiatu na współfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych oraz remonty modernizacje placów, dróg gminnych i wewnętrznych.

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową wyniosły ponad 17 mln zł na zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz zasobami mieszkaniowymi.

Administracja publiczna, w tym utrzymanie Urzędu Miasta, Rady Miasta, rad osiedli oraz promocja miasta kosztowała ponad 16 mln zł.
Największą kwotę, bo ponad 65 mln zł, tj. około 27 proc. wydatków ogółem, wykorzystano na finansowanie oświaty. W 2022 roku subwencja oświatowa otrzymana z Ministerstwa Edukacji Narodowej wyniosła 25 mln zł. Tylko w 38 proc. pokryła wydatki poniesione na utrzymanie szkół i przedszkoli w mieście.

Na pomoc społeczną wydano ponad 18 mln zł na zasiłki, zaliczki alimentacyjne i różne inne formy pomocy udzielanej dla podopiecznych. W tym dziale są również koszty działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, Dziennego Domu Pomocy oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach pomocy społecznej sfinansowano funkcjonowanie punktu opieki nad chorym w domu, schroniska dla osób bezdomnych.
Na dodatki mieszkaniowe wydano ponad 1,6 mln zł.

Blisko 29 mln zł przeznaczono na Program Rodzina 500+, świadczenia rodzinne, wydawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, sfinansowano także działania wspierające rodziny.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kosztowała ponad 19 mln zł, które przeznaczono na utrzymanie w mieście kanalizacji opadowej, gospodarkę odpadami komunalnymi, utrzymanie zieleni, ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu oraz na oświetlenie ulic, placów i dróg. Ten dział obejmuje również wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście. Na ten cel poszło ponad 10,1 mln zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to wydatki ponad 10,4 mln zł, które przekazano między innymi na dotacje dla instytucji kultury.

Wydatki na kulturę fizyczną zamknęły się kwotą ponad 14,5 mln zł, które wydano między innymi na utrzymanie obiektów sportowych.