Poszerzona funkcjonalność portalu mapowego

W ubiegłym roku dokonano rozbudowy funkcjonującego w ramach usługi eGmina Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Zatorze (https://zator.e-mapa.net/) o dodatkowe moduły iGeoPlan oraz iRMK, które zapewniają kolejne udogodnienia dla osób korzystających z lokalnego portalu mapowego.


Dzięki temu systemowi istnieje możliwość szybkiego dostępu do informacji o danej działce lub większym terenie, w tym m.in. zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (ustalenia szczegółowe dla danego terenu, udział w danej działce poszczególnych przeznaczeń, pełna treść uchwały, legenda). Dane prezentowane są na tle aktualnej mapy ewidencyjnej i mogą być personalizowane do konkretnej działki ewidencyjnej.

System umożliwia również włączenie innych usług sieciowych takich jak np. ortofotomapa, użytki gruntowe, uzbrojenie terenu, przestrzenne formy ochrony przyrody (np. obszar Natura 2000), mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego, informacje geologiczne, działki na sprzedaż, „street view”, działki należące do Gminy Zator.
Warto jednak pamiętać, że zamieszczone w Systemie Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Zatorze dane oraz wygenerowane za jego pośrednictwem wydruki mają wyłącznie charakter poglądowy, nie mogą być dokumentem w rozumieniu przepisów prawa i mogą charakteryzować się zróżnicowanym stopniem aktualności i szczegółowości.