odNowione oblicze Chełmka

Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus z radnymi i Mieszkańcami przygotował bardzo ambitny program rewitalizacji miasta.

Właśnie dobiega końca II etap rewitalizacji pn.: „Chełmek - odNowa. Nowe przestrzenie aktywności i integracji społecznej w Chełmku, szczególnie dla seniorów, dzieci i rodzin z dziećmi”. Jest on kontynuacją prowadzonego od 2004 r. procesu rewitalizacji na obszarze Gminy Chełmek. Otrzymaliśmy na jego realizację dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Podziałania 11.1.2 „Rewitalizacja miast średnich i małych” w kwocie 11,481 mln zł. Koszt całkowity realizacji projektu wynosi 20,5 mln zł.
 
Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy społeczne na obszarze rewitalizacji w mieście Chełmek, które zostały opisane w „Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016-2022”. Dokument ten był konsultowany ze wszystkimi interesariuszami procesu rewitalizacji, a w szczególności z Mieszkańcami gminy, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i przedsiębiorcami działającymi na obszarze gminy Chełmek. Ponadto otrzymał on wysoką ocenę Zarządu Województwa Małopolskiego, jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.Dlatego z pewnością można powiedzieć, że jest to wspólny projekt Mieszkańców i samorządu, a jego realizacja przyczyni się do poprawy jakości życia, rozszerzenia oferty spędzania czasu wolnego i rekreacji dla wszystkich grup wiekowych Mieszkańców gminy Chełmek, a także przybyłych gości i turystów.
 
 
Realizacja tego projektu jest II etapem procesu rewitalizacji przestrzeni miejskiej, która jest szczególnym „oczkiem w głowie” Burmistrza Chełmka.
Obecnie samorząd pracuje nad założeniami do kolejnego etapu procesu rewitalizacji, który zakończy kompleksową przebudowę miasta.
 
Projekt rewitalizacji obejmuje wykonanie pięciu następujących zadań:
 
Przestrzeń słowa i spotkania – spotkania w przestrzeni słowa – Biblioteka i miejsce dla rodzin
W budynku po dawnym przedszkolu w Chełmku powstała biblioteka wraz ze świetlicą środowiskową, a jej otoczenie zostało uporządkowane i odnowione. W budynku powstały między innymi: sale do zajęć warsztatowych, pozalekcyjnych, sale zabaw, sale multimedialne, biblioteka z czytelnią ogólną, naukową i dla młodzieży, świetlica dla dzieci oraz klubokawiarnia.
 
 
Jego wykonanie przyczyni się do poprawy jakości obsługi oraz wzbogacenia oferty spędzania czasu wolnego dla Mieszkańców gminy, którzy będą mogli skorzystać z nowoczesnej infrastruktury kulturalnej. Zadanie zostało zrealizowane.
 
Dom Seniora w Chełmku
W ramach zadania przebudowany został Dom Seniora przy ul. Topolowej i przystosowany na potrzeby utworzenia w nim miejsca spotkań dla osób starszych. Ponadto uporządkowano i odnowiono otoczenie tego budynku.
 
 
Zrealizowanie tego zadania przyczyni się do wzbogacenia oferty spędzania czasu wolnego przez seniorów i tworzenia więzi międzypokoleniowych między nimi, a dziećmi i młodzieżą. Obecnie w obiekcie trwa montaż wyposażenia.
 
Przestrzeń przyjazna mieszkańcom – integracji, rekreacji i dostępu do usług: Kompleks Sportowy 
W ramach zadania zostanie przebudowany kompleks kortów tenisowych wraz z budową zaplecza szatniowo-socjalnego przy ulicy Brzozowej w Chełmku. Zostaną zmodernizowane: trybuny, ścianka treningowa z kortem o nawierzchni poliuretanowej oraz korty o nawierzchni z mączki ceglanej. 
 
 
Tenis ziemny jest bardzo popularnym sportem w gminie Chełmek, a także stanowi rozpoznawalną „markę” gminy, gdyż z „Naszych kortów” korzystają także mieszkańcy powiatów oświęcimskiego i chrzanowskiego. Jego wykonanie przyczyni się do wzbogacenia oferty aktywnego spędzania czasu wolnego przez mieszkańców i przybyłych gości. Zadanie jest w trakcie realizacji.
 
Przestrzeń przyjazna mieszkańcom – integracji, rekreacji i dostępu do usług: Skwer Dzieci i Młodzieży
W ramach zadania został utworzony ogólnodostępny skwer dla dzieci i młodzieży zawierający między innymi: skate park, park linowy z wyposażeniem, plac zabaw, oświetlenie oraz elementy małej architektury takie jak min.: ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe.
 
 
Plac zabaw, który powstał w wyniku realizacji zadania poszerza ofertę Chełmka w zakresie rekreacji, wypoczynku i integracji dla dzieci wraz z rodzicami i opiekunami. Skatepark jest dedykowany szczególnie młodzieży, która może korzystając z niego  rozwijać swoje pasje. Wykonanie tego zadania przyczyniło się do wzbogacenia oferty aktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci wraz z rodzicami i opiekunami oraz przez młodzież.
Budowa skate parku jest odpowiedzią na oczekiwania młodych Mieszkańców gminy, wśród których wielu wyczynowo jeździ na deskorolce, czy rolkach. Zadanie zostało zrealizowane.
 
Przestrzeń przyjazna mieszkańcom – integracji, rekreacji i dostępu do usług: przebudowa dróg podobszaru rewitalizacji nr 2
W ramach zadania zostały poddane przebudowie drogi w sąsiedztwie obiektów powstałych w ramach realizacji projektu rewitalizacji – ulice: Brzozowa, Kolejowa, Klonowa, Topolowa i Głogowa. Wykonanie zadania poprawiło dostępność komunikacyjną obiektów zrealizowanych w ramach całego projektu. Zadanie zostało zrealizowane.
 
 


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama