Prezydent z absolutorium

Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za ubiegły rok została przyjęta na czerwcowej sesji Rady Miasta Oświęcimia.

Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za ubiegły rok została przyjęta na czerwcowej sesji Rady Miasta. Dochody miasta w 2017 roku osiągnęły ponad 195 mln zł, a wydatki ponad 206 mln zł. Deficyt budżetu wynosił ponad 11 mln zł. 
Wypracowano kwotę wolnych środków jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości ponad 6 mln złotych. W ubiegłym roku wykonano w mieście wiele inwestycji na kwotę blisko 45 mln złotych.
Pozytywną opinię o ubiegłorocznym budżecie przedstawiła Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna Rady Miasta. – Z roku na rok mamy większe dochody, ale też i wydatki. Oświęcim ma stabilne finanse, możemy więc przeznaczać znaczne pieniądze nie tylko na bieżące utrzymanie całej miejskiej infrastruktury, ale przede wszystkim na prowadzenie inwestycji istotnych dla dalszego rozwoju miasta i służących na co dzień mieszkańcom – ocenia prezydent Janusz Chwierut, dodając, że w minionym roku właśnie na inwestycje wydano rekordową kwotę. Podkreśla, że dobra kondycja miasta to efekt pracy urzędników oraz współpracy z Radą Miasta. – Podziękowania należą się wszystkim dyrektorom i kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych, naczelnikom Wydziałów Urzędu Miasta za ich pracę i jednoczesne przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych. Radnym Rady Miasta Oświęcim dziękuję za współpracę i wspieranie moich działań podejmowanych na rzecz mieszkańców i naszego miasta – mówi prezydent.
 
W 2017 roku wykonano wiele inwestycji 
Do najważniejszych należały: rozbudowa krytej pływalni, budowa hali sportowej, osiedlowego domu kultury na Zasole, zagospodarowanie terenu wraz z wejściem do budynku Oświęcimskiego Centrum Kultury. Rozpoczęto też przebudowę ul Jagiełły, od ulicy Św. Jana Bosko do ul. Przecznej, ulicę Kusocińskiego oraz ulice w Starym Mieście: Piastowską, Mały Rynek, Klasztorną, Mickiewicza, Stolarską i Solskiego. Zmodernizowano również ul. Zajazdową.
Ponadto miasto współfinansowało przebudowę dróg powiatowych: ul. Słowackiego i ul. Dąbrowskiego.
 
Najważniejsze wydatki budżetu 
W 2017 roku na transport i łączność wydano ponad 17  mln zł, tj. ok. 8 proc. wydatków, jako rekompensatę do lokalnego transportu zbiorowego na dotacje dla Starostwa Powiatowego na współfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych oraz remonty i modernizacje placów, dróg gminnych i wewnętrznych.
Ponad 14  mln zł, tj. ponad 6 proc. wydatków przeznaczono na zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz zasobami mieszkaniowymi.
Ponad 15 mln zł, tj. około 7 proc. wydatków to koszty wiązane z utrzymaniem Urzędu Miasta, Rady Miasta, rad osiedli oraz na promocję miasta.
Na pomoc społeczną wydano ponad 14 mln zł, tj. ponad 7 proc. wydatków. Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono ponad 1, 7 mln zł. Wydatki w ramach Programu Rodzina 500+, świadczenia rodzinne, wydawanie Karty Dużej Rodziny wynosiły ponad 28 mln zł, tj. około 14 proc. wydatków.
Na utrzymanie w mieście kanalizacji opadowej, czystości i zieleni oraz na oświetlenie ulic, placów i dróg wydano ponad 13 mln zł, tj. około 7 proc. wydatków. W tym uwzględniono również funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na kwotę ponad 6,8 mln zł.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym dotacje dla instytucji kultury, pochłonęła blisko 11 mln zł, tj. około 4 proc. wydatków, a na sport w tym utrzymanie obiektów sportowych przeznaczono ponad 36 mln zł, tj. ponad 17 proc wydatków.
 
Największą pozycję wśród wydatków od lat stanowi oświata
W ubiegłym roku było to około 49 mln zł, tj. około 24 proc. wydatków. Obok finansowania działalności bieżącej wykonano również szereg prac remontowych w miejskich szkołach i przedszkolach.
W 2017 roku subwencja oświatowa wyniosła 23,2 mln zł i tylko w 47 proc. pokryła wydatki poniesione na utrzymanie oświaty w mieście.


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama